„Pittsburger Volksblatt”
Pittsburg, Pa.Oben.jpg - 455 Bytes
zurück

© Karlheinz Everts