Mein alter Paletot.

„Prager Tagblatt” vom 17.10.1901


mapt-3-1.jpg
mapt-3-2.jpg
mapt-3-3.jpg

— — —